Studio D

Studio D

Studio D е учебник за возрасни и млади луѓе, кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка и води до C1 нивото.

Главни карактеристики :