Schritte

Schritte international е учебник за возрасни и млади луѓе, кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Се состои од 6 книги и се ориентира според заедничката европска референцијална рамка и води до Б1 ниво.

Главни карактеристики:

  • Секоја книга е прегледна и составена од 7 лекции.
  • Секоја книга содржи работна и ЦД со фонетски и интерактивни вежби за на компјутер.
  • Преглед на граматиката, вокабуларот и најважните изрази на крајот на секоја лекција.
  • Материјалот во Schritte international 1 и 2 води до А1 нивото. На крајот од Schritte international 2 има примерок од тестот Start Deutsch 1.
  • Материјалот во Schritte international 3 и 4 води до А2 нивото. На крајот од Schritte international 4 има примерок од тестот Start Deutsch 2.
  • Материјалот во Schritte international 5 и 6 води до Б1 нивото.

Schritte 1

Одговорете на следните 15 прашања.


Schritte 2

Одговорете на следните 15 прашања.


Schritte 3

Одговорете на следните 15 прашања.


Schritte 4

Одговорете на следните 15 прашања.


Schritte 5

Одговорете на следните 15 прашања.