Agenda

Прагматичен метод што го проектира ученикот во ситуации од секојдневниот живот, содржи многу богати додатоци: тематски индекс на концепти, транскрипти, граматички меморандум, табела за конјугација, мапа на светот што зборува француски јазик, календар на француски фестивали, фонетска азбука, табела со тегови, мерки и големини.

Опис:

  • Ученикот е актер во своето учење: главниот лик на прирачникот, го задржува дневникот и се вклучува во секојдневни животни ситуации.
  • Метод на културна разновидност: ученикот комуницира со повторливи ликови кои патуваат во Франција, Европа, Америка, Австралија и Азија
  • „Образложениот“ пристап e приспособлив на разни контексти на учење со 18 задачи.
  • Структуриран јазичен пристап
  • Двојна дигитална понуда: дигитален прирачник за наставникот и DVD-ROM за ученикот.
[WpProQuiz 83]