ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch

Што претставува австриската јазична диплома?

Австриската јазична диплома е меѓународно признат испитен систем за германски како странски јазик и германски како втор јазик.

Испитите за австриската јазична диплома се ориентирани според описот на нивоа на „Заедничката европска референтна рамка за јазици“.

Кои нивоа на јазична диплома постојат?

  • A1 Grundstufe Deutsch 1 (GD 1);
  • A1 Kompetenz in Deutsch 1 (KID 1);
  • A2 Grundstufe Deutsch 2 (GD 2);
  • A2 Kompetenz in Deutsch 2 (KID 2);
  • B1 Zertifikat Deutsch (ZD);
  • B1 Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj);
  • B2 Mittelstufe Deutsch (MD)
  • C1 Oberstufe Deutsch (OD);
  • C2 Wirtschaftssprache Deutsch (WD).

За што можат да послужат овие дипломи односно за што се потребни?

За студирање и живеење во Австрија, СР Германија и Швајцарија.

Како можам да се подготвам за да го положам саканото ниво од испитот?

Со посетување на квалитетни курсеви по германски јазик. Училиштето за странски јазици Филос ќе Ви помогне да го изберете правилниот курс по германски јазик.