Систем за Управување со Квалитет

Ресертификација BSI ISO 9001:2015

Сертификат бр.: FM 669317

Училиштето за странски јазици ФИЛОС успешно ја помина ресертификација BSI ISO 9001:2015 од процесот на имплементација на „Системот за Управување со Квалитет“ и се стекна со:

РЕСЕРТИФИКАЦИЈА

Со овој сертификат се потврдува „Системот за Управување со Квалитет“, според следната спецификација:

BSI ISO 9001 : 2015.

„Системот за Управување со Квалитет“ е применлив за: ИЗВЕДУВАЊЕ НАСТАВА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ И УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО.