Agenda

Agenda

Agenda претспавува прагматичен метод што го проектира ученикот во ситуации од секојдневниот живот, содржи многу богати додатоци: тематски индекс на концепти, транскрипти, граматички меморандум, табела за конјугација, мапа на светот што зборува француски јазик, календар на француски фестивали, фонетска азбука, табела со тегови, мерки и големини.

Главни карактеристики :