Gente Joven!

Gente Joven!

GENTE JOVEN е програма за изучување на шпанскиот јазик, која се состои од учебник и работна тетратка, наменета за помладите слушатели. Со помош на оваа програма се изучува активно јазикот преку многубројните теми кои се застапени во учебникот и на тој начин се развива читањето, пишувањето, слушањето и зборувањето.

Оваа програма е поделена на четири нивоа:

GENTE JOVEN 1
GENTE JOVEN 2
GENTE JOVEN 3
GENTE JOVEN 4

лавните карактеристики на сите нивоа се: