Menschen

Menschen

Menschen е учебник за возрасни и млади луѓе, кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Учебникот составен од три односно шест учебни поглавја ги предводи слушателите од А1 до Б1 ниво, со содржини концепирани според заедничката европска референцијална рамка.

Главни карактеристики на наставната содржина: