On Screen 2

On Screen 2

On Screen 2 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од A2/A2+ ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците).

Прирачникот е наменет за луѓе кои сакаат да се приклучат на меѓународните испити по англиски јазик. On Screen 2 е модуларен курс на CEF ниво A2 / A2 +

Вклучува:

  • Учебник
  • Работна тетратка со граматика
  • Аудио

Програмата вклучува активно изучување на јазикот преку различни живописни теми. Содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање).

Секоја лекција е пропратена со проверка на знаењето и дополнителни вежби за вештините стекнати во таа лекција.

Главни карактеристики :