On Screen C2

On Screen C2

On Screen C2 e завршно напредно ниво за изучување на Англискиот јазик за CEF (заедничката европска референтна рамка за јазиците) C2 ниво.

Серијата вклучува активно изучување на јазикот со различни живи теми презентирани во тематски единици.

Главни карактеристики :