Planet

Planet

Planet 1 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 1 и 2 степен (учениците се стекнуваат со општи знаења, комуникација во секојдневни ситуации кои се во согласност со нивната возраст и интереси). Се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото А1.

Учебникот Planet 2 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 3 и 4 степен (учениците ги прошируваат основните знаења, се оспособуваат за комуникација на средно ниво). Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото А2.

Учебникот Planet 3 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 5 и 6 степен (учениците се оспособуваат за комуникација на повисоко ниво). Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото B1.

Главни карактеристики :