Sicher B2

Sicher B2

Sicher B2 се изучува две години. Поделен е на Sicher! B2/1 и Sicher! B2/2. Секој од нив содржи по 6 лекции. Овој учебник е создаден за возрасни и млади луѓе. Се води според заедничката европска референцијална рамка.

Главни карактеристики :