On Screen 1

On Screen 1 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од А1/А2 ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците).

Серијата вклучува активно изучување на јазикот преку различни живописни теми претставени низ осум тематски единици. Добрата организација на содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање).

Крајот на секоја лекција е пропратен со проверка на знаењето како и дополнителни вежби за вештините стекнати во таа лекција.

Главни карактеристики:

  • Изучување на текстови од секојдневниот живот
  • Практично совладување на граматичкиот дел
  • Развој на вокабуларот преку различни вежби кои дополнително го поттикнуваат ученикот за полесно совладување на истиот
  • Стимулативни вежби за слушање и пишување
  • Правилен изговор кој се изучува низ интересни табели
  • Изучувањето на програмата е проследено со аудио CD и работна тетратка
[WpProQuiz 49]