On Screen C1

On Screen C1 средно напредно ниво за изучувачи на Англискиот јазик за CEF (заедничката европска референтна рамка за јазиците) C1 ниво.

Се состои од осум тематски единици и CLIL / Culture section, преглед на граматика (Grammar Reference) и англиско – англиски речник. Добрата организација на содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање).

Крајот на секоја лекција е пропратен со проверка на знаењето како и дополнителни вежби за вештините стекнати во таа лекција.

Главни карактеристики :

 • Интегриран развиток на четирите јазични вештини
 • Совладување на јазични вештини во специфични комуникациски ситуации
 • Јасна презентација на лексичкиот материјал и систематски развој на вокабуларот
 • Широк дијапазон од задачи за читање, пишување, слушање и говорење
 • Граматика и посебен сегмент задачи за вежбање на граматичките структури
 • Дел посветен на сегментот пишување со модел текст и бројни задачи
 • Реалистични задачи за работа во пар или група
 • Дел посветен на изговор и интонација
 • Совети за полесно изучување
 • Задачи кои поттикнуваат критичко размислување и барање информации на интернет
 • Систематично повторување после секој тематски дел
 • Дел за изучување култура и CLIL

On Screen C1

Одговорете на следните 15 прашања.