Planet

Учебникот Planet 1 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 1 и 2 степен (учениците се стекнуваат со општи знаења, комуникација во секојдневни ситуации кои се во согласност со нивната возраст и интереси). Се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото А1.

Учебникот Планет 2 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 3 и 4 степен (учениците ги прошируваат основните знаења, се оспособуваат за комуникација на средно ниво). Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото А2.

Учебникот Планет 3 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 5 и 6 степен (учениците се оспособуваат за комуникација на повисоко ниво). Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото B1.

Главни карактеристики :

  • Составена е прегледно и транспарентно
  • Секoj степен се состои од 16 кратки лекции коишто се подредени во четири тематски единици;
  • Се изучуваат два степена;
  • Уште од самиот почеток се интегрираат вежбите за изговор;
  • Нуди можности за развој на стратегиите за учење и дава упатства за диференцијација во групата и опфаќа комплексен дидактички обмислен концепт;

Planet 1 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Planet 1 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.

Planet 2 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Planet 2 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.

Planet 3 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Planet 3 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.