Sicher! B2

Овој учебник се изучува две години. Поделен е на Sicher! B2/1 и Sicher! B2/2. Секој од нив содржи по 6 лекции. Овој учебник е создаден за возрасни и млади луѓе. Се води според заедничката европска референцијална рамка.

Главни карактеристики :

  • Содржи целосен пакет со CD и DVD со филмови поврзани со самиот учебник
  • Материјали за видео бим и интерактивни табли
  • CD со вежби од работната тетратка

Sicher B2.1

Одговорете на следните 15 прашања.

Sicher B2.2

Одговорете на следните 15 прашања.