Турски

Програмата İstanbul, која се изведува со книгите „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe“на Универзитетот TÖMER во Анкара, е програма прилагодена за сите возрасти.

Целите на оваа програма се развивање на основните јазични способности, како што се:

Главни карактеристики:

Проверката на знаењето се состои од: