Menschen

Menschen Menschen е учебник за возрасни и млади луѓе, кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Учебникот составен од три односно шест учебни поглавја ги предводи слушателите од А1 до Б1 ниво, со содржини концепирани според заедничката европска референцијална рамка. Главни карактеристики на наставната содржина: Наставната содржина се состои од книга со три учебни поглавја […]

Sicher B2

Sicher B2 Sicher B2 се изучува две години. Поделен е на Sicher! B2/1 и Sicher! B2/2. Секој од нив содржи по 6 лекции. Овој учебник е создаден за возрасни и млади луѓе. Се води според заедничката европска референцијална рамка. Главни карактеристики : Содржи целосен пакет со CD и DVD со филмови поврзани со самиот учебник […]

Deutsch.com

Deutsch.com Deutsch.com 2 се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка и води кон нивото А2, додека Deutsch.com 3 се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка и води кон нивото B1. Комуникативен јазичен курс, каде е застапен автентичниот јазик, соодветна граматика како и изучување на нови зборови. Врз основа нa систематиката и прегледноста курсот се грижи за следење на […]

Prima

Prima Prima е модерен учебник за тинејџери и млади кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Prima го нуди својот концепт за мотивирачка настава и им нуди на учениците активно и самостојно изучување на јазикот. Темите во учебникот се кратки и јасни и ги инспирираат учениците. Темите се конципирани на тој начин, да се блиски […]

Logisch A2

Logisch A2 Logisch се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 3 и 4 степен (учениците ги прошируваат основните знаења, се оспособуваат за комуникација на средно ниво). Комуникативен јазичен курс, каде е застапен автентичниот јазик, соодветна граматика како и изучување на нови зборови. Врз основа нa систематиката и прегледноста курсот се грижи за следење […]

Planet

Planet Planet 1 се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 1 и 2 степен (учениците се стекнуваат со општи знаења, комуникација во секојдневни ситуации кои се во согласност со нивната возраст и интереси). Се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка води кон нивото А1. Учебникот Planet 2 се изучува две години, со тоа […]