Deutsch.com

Deutsch.com

Deutsch.com 2 се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка и води кон нивото А2, додека Deutsch.com 3 се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка и води кон нивото B1.

Комуникативен јазичен курс, каде е застапен автентичниот јазик, соодветна граматика како и изучување на нови зборови. Врз основа нa систематиката и прегледноста курсот се грижи за следење на напредокот на учењето.

Главни карактеристики :