Logisch A2

Logisch A2

Logisch се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 3 и 4 степен (учениците ги прошируваат основните знаења, се оспособуваат за комуникација на средно ниво).

Комуникативен јазичен курс, каде е застапен автентичниот јазик, соодветна граматика како и изучување на нови зборови. Врз основа нa систематиката и прегледноста курсот се грижи за следење на напредокот на учењето.

Главни карактеристики :