Tungjatjeta!

Tungjatjeta! Учебникот Tungjatjeta 1 има за цел на курсистите да им даде основни знаења од албанскиот литературен јазик, да ги оспособи да зборуваат, да пишуваат и да читаат албански. Учебникот се состои од 13 наставни целини со одбрани теми од секојдневниот живот. Материјалот кој се обработува во овој учебник ги покрива сите аспекти на јазикот и ги спојува […]