Deutsch.com

Deutsch.com 2 се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка и води кон нивото А2, додека Deutsch.com 3 се ориентирa според заедничката европска референцијална рамка и води кон нивото B1.

Комуникативен јазичен курс, каде е застапен автентичниот јазик, соодветна граматика како и изучување на нови зборови. Врз основа нa систематиката и прегледноста курсот се грижи за следење на напредокот на учењето.

Главни карактеристики :

  • Deutsch.com 2 содржи 18 кратки лекции, распределени во 6 теми.
  • Deutsch.com 3 содржи 12 кратки лекции, распределени во 6 теми.
  • Преглед на граматиката и најважните изрази на крајот на секоја лекција.
  • Работните тетратки содржат ЦД за вежбање на изговорот и нудат понатамошни вежби за утврдување на граматиката и вокабуларот.
[WpProQuiz 17]
[WpProQuiz 18]
[WpProQuiz 19]
[WpProQuiz 20]