Prima

Prima е модерен учебник за тинејџери и млади кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Prima го нуди својот концепт за мотивирачка настава и им нуди на учениците активно и самостојно изучување на јазикот. Темите во учебникот се кратки и јасни и ги инспирираат учениците. Темите се конципирани на тој начин, да се блиски на возраста на слушателите и нивното секојдневие. Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка и води до C1 нивото. Книгата е богато илустрирана и содржи актуелни и интересни текстови.

Главни карактеристики :

  • Фокусирање на реални ситуации каде би се употребил јазикот
  • Поттикнување на слободната комуникација
  • Интегрирање на компетенциите: слушање, пишување, читање, зборување
  • Вежби во кои слушателот активно учествува
  • Пренесување на знаењата за културата на земјите од германско говорно подрачје.

Prima A2

Одговорете на следните 15 прашања.

Prima B1 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Prima B1 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.