Progetto Italiano!!

Progetto Italiano 1

Прво ниво од еден модерен мултимедиален курс по италијански јазик.Се однесува на адолесценти студенти и возрасни кои посетуваат околу 90-100 часа.

Nuovo Progetto italiano 1 се состои од: Книга, поделена на 11 наставни единици, лекции и 1 воведна; Работна тетратка, крстозбори, слушање текстови, видео активности, едукативни игри, финален тест на крајот од секоја единица и тестови на секои 3 единици за повторување; Интерактивно ЦД поврзано за книгата коешто го прави нивото покомплетно, комуникативно и флексибилно; Студентот може да оди низ содржината преку аудио вежби, граматички феномени, комуникативни елементи, елементи од културата и цивилизацијата и видео клипови.

Главни карактеристики:

 • Урамнотежено помеѓу комуникативните и граматичките елементи.
 • Допадлива и забавна со симпатични диалози и мотивирачка активност.
 • Овозможува уште од првиот момент да се комуницира на ефективен начин.
 • Комплетна, со разновидни материјали добро вклопени меѓу себе.
 • Ја истакнува модерна Италија обезбедувајќи многубројни информации и љубопитност за нејзината реалност и култура.

Progetto Italiano 2

Наменет е за адолесценти, студенти и возрасни кои посетуваат околу 90-100 часа. После првото ниво исто така и Progetto italiano 2 се обновува, станувајќи се повеќе индуктивно комуникативно.

Nuovo Progetto italiano 2 се состои од: Книга, поделена на 11 наставни единици; Работна тетратка, со крстозбори, слушање текстови, видео активности, едукативни игри, финален тест на крајот од секоја единица и тестови на секои 3 единици за повторување; Интерактивно ЦД поврзано за книгата коешто го прави нивото покомплетнo, комуникативно и флексибилно; Студентот може да се движи низ содржината преку аудио вежби, граматички феномени, комуникативни елементи, елементи од културата и цивилизацијата и видео клипови.

Главни карактеристики:

 • Книгата нуди еден шарен спектар од тестови и активности
 • Сака да даде побитно место на изворниот материјал и на секојдневните изрази.
 • Особено внимание се посветува на комуникативните функции и на лексиката со поголема активност за зајакнување.
 • Вежбите и активностите придружени со читање и слушање се важни за типологијата на сертификатите што ова ниво можe да ги донесе: CELI, PLIDA e CILS.

 

Progetto Italiano 3

Наменет е за студенти адолесценти и возрасни на средно-високо ниво (B2-C1).

Nuovo Progetto italiano 3 се состои од: Книга поделена на 32 наставни единици; Работна тетратка со разновидни пишани мотивирачки активности, тестови за верификација, со богата и корисна, рефлексна граматика; 2 аудио ЦД-а во прилог на книгата; Online активност, за да се продлабочат стекнатите теми.

Главни карактеристики:

 • Слична структура на првите 2 нивоа.
 • Делови со секаква лингвистичка активност
 • Кратки единици (од 5 страници) за да може да фронтира една голема различност и разновидност на теми за да има една топла и шарена образовна програма.
 • Не премногу долги текстови – околу 450 до 500 зборови – за да ја држи мотивацијата на студентот на високо ниво.
 • Вежбите за разбирање и јазична комплетност се од голема важност за сертификатите: CELI, PLIDA e CILS.
 • 2 аудио ЦДа во прилог на книгата, со интервјуа, песни, и автентични диалози снимени од професионални актери.

Progetto italiano 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Progetto italiano 2

Одговорете на следните 15 прашања.

Progetto italiano 3

Одговорете на следните 15 прашања.