Studio D

Studio D е учебник за возрасни и млади луѓе, кои го изучуваат германскиот јазик како странски јазик. Се ориентира според заедничката европска референцијална рамка и води до C1 нивото.

Главни карактеристики :

  • Секоја книга содржи работна и ЦД со фонетски и интерактивни вежби за на компјутер.
  • Секоја книга се состои од 12 лекции и после секоја четврта лекција има неколку страници за повторување и продлабочување на материјалот.
  • Преглед на граматиката, вокабуларот и најважните изрази на крајот на секоја лекција.
  • Развој на вокабуларот низ интересни теми и интерактивни задачи.

Studio D А1 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Studio D А1 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.

Studio D B2 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Studio D B2 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.