Logisch A2

Учебникот Logisch се изучува две години, со тоа што соодветно ги опфаќа 3 и 4 степен (учениците ги прошируваат основните знаења, се оспособуваат за комуникација на средно ниво).

Комуникативен јазичен курс, каде е застапен автентичниот јазик, соодветна граматика како и изучување на нови зборови. Врз основа нa систематиката и прегледноста курсот се грижи за следење на напредокот на учењето.

Главни карактеристики :

  • Овој учебник е поделен на 16 лекции, кои се изучуваат во два степени (по 8 лекции во секое ниво)
  • Долги, прегледни лекции во склоп на тематските единици
  • Јазична употреба преку автентични диалози и игри
  • Преглед на граматиката и најважните изрази на крајот на секоја лекција
  • После секои 4 лекции има табеларен приказ на сите изучени граматички единици и дополнителни вежби за проверка на знаењето
  • Совети за самостојно учењe.

Logisch А2 тест 1

Одговорете на следните 15 прашања.

Logisch А2 тест 2

Одговорете на следните 15 прашања.