On Screen B1

On Screen B1 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од В1 ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците).

Програмата вклучува активно изучување на јазикот преку различни живописни теми. Содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање).

Секоја лекција е пропратена со проверка на знаењето и дополнителни вежби за вештините стекнати во таа лекција.

Главни карактеристики:

  • Изучување на текстови од секојдневниот живот
  • Развој на вокабуларот низ интересни теми и интерактивни задачи
  • Голем спектар на различни теми во делот на слушање, пишување и зборување
  • Голем број на стимулативни и интересни текстови
  • Практично изучување на граматичкиот дел
  • Изучувањето на програмата е проследено со аудио CD и работна тетратка

On Screen B1

Одговорете на следните 15 прашања.