Fairyland Starter

Прва лекција

Во првата лекција учениците ги изучуваат поздравите и претставувањата: Hello, Goodbye, I’m, My name is, What’s your name? Who’s this?/This is. Welcome. Исто така се запознаваме со боите и фразите: green, blue…, What’s your favourite colour. My favourite colour is yellow. Започнуваме и со изучување на англиската азбука и во оваа лекција се учат првите три букви Aa, Bb, Cc кои се пропратени со нови зборови.

Втора лекција

Во втора лекција се изучуваат училишните предмети: schoolbag, book, rubber, pencil case…, како и опишување на предметите: My pen is blue. This is my book. Во оваа лекција исто така ги изучуваме и броевите: One, two, three… Се изучуваат и следните три букви од англиската азбука Dd, Ee, Ff и нови зборови соодветни за овие букви.

Трета лекција

Во оваа лекција се изучува мојот дом и деловите од куќата: This is my house/home/flat. Ilive in a house. This is the roof. Исто така се запознаваме и со мебелот: table, chair, bed… Следните три букви кои ги изучуваат се Gg, Hh, Ii.

Четврта лекција

Во оваа лекција учениците се запознаваат со играчките и некои фрази: ball, doll, train, teddy bear, plane… I’ve got a ball. Во оваа лекција учениците ги повторуваат броевите од 1-10. Ги изучуваат новите букви од англиската азбука и нивните зборови Jj, Kk, Ll.

Петта лекција

Во петтата лекција се запознаваме со деловите од лицето: eyes, ears, mouth, hair, nose… како и фразите: He’s got two ears. Touch your…! How many…? Wash your hands. Brush your hair. It’s clean/dirty. You’ve got big/small eyes. Новите три букви кои се изучуваат во оваа лекција се Mm, Nn, Oo.

Шеста лекција

Во шестата лекција учениците се запознаваат со храната: bananas, eggs, cheese, milk, tea, sandwiches, biscuits, pizza… и со фразите: What’s your favourite food? I like… Yummy. I don’t like. Yuk, Give me some … please. Do you like…? Do you drink…? Новите букви од азбуката кои се изучуваат во оваа лекција се Pp, Qq, Rr.

Седма лекција

Во оваа лекција учениците се запознаваат со животните: cat, dog, hen, sheep, bird, duck, bear, hippo, flamingo, parrot… Во оваа лекција во дел од фразите: The cat goes miaow. What’s this? How many…? I can run. It can fly. Can you swim?- Yes, I can. No I can’t ги среќаваме. Од англиската азбука тука изучуваме четири букви и тоа: Ss, Tt, Uu, Vv.

Осма лекција

И за крај на оваа лекција учениците се запознаваат со сетилата: I can see/hear/smell/taste/touch/with my eyes/ears… Во оваа лекција се изучуваат и деловите од денот- It’s day/night. Sun, moon, stars, sky. What can you see? I can see the stars. Последните букви кои се изучуваат од англиската азбука се: Ww, Xx, Yy, Zz.

НОВО!!! Програмата е пропратена со „Е-book“ за секој ученик.

Покрај сите овие споменати содржини, програмата изобилува и со дополнителен материјал, што на забавен начин им се пренесува на учениците. На пример, по секоја лекција следи и по една интересна песничка, со што им се помага на учениците полесно и побрзо да го запомнат новоизучениот вокабулар. Исто така, во секоја лекција има дијалози (приказни) чија цел е полесно да се привикнат на слушање и читање на јазикот. Учебникот содржи и многу интересни игри, дел кој се вика „Go green“, а неговата цел е да се изучува вокабулар и фрази поврзани со екологијата. Со оваа програма следува и работна тетратка која изобилува со дополнителни вежби се со цел изучувањето на јазикот да се направи на еден интересен и несекојдневен начин.

Во текот на учебната година се слават британските празници, како: Halloween, Thanksgiving, Christmas, New Year, Valentine’s Day, Mother’s Day, Easter. На тие часови се работат дополнителни активности надвор од учебникот, збогатени со соодветен вокабулар.

Почитувани родители,

Се надеваме дека на овој начин полесно ќе се запознаете со содржината на курсот и ќе можете да бидете во тек со она што го учи Вашето дете на курсот по англиски јазик.

Ви благодариме на соработката.

Училиште за странски јазици FILOS