Mes premiers..

Mes premiers pas en français

Mes premiers pas en français e метода за најмладите почетници кои на едноставен начин се воведуваат во францускиот јазик преку доживувањата на главните ликови Пол и Виржини Мартан. Оваа метода изобилува со весели песни, вокабулар и едноставна синтакса, така што децата лесно навлегуваат и се навикнуваат на јазикот но истовремено и учат да зборуваат и комуницираат на почетно ниво.