On Screen 1

On Screen 1

On Screen 1 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од А1/А2 ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците).

Вклучува:

  • Учебник
  • Работна тетратка со граматика
  • Ауди

Серијата вклучува активно изучување на јазикот преку различни живописни теми претставени низ осум тематски единици. Добрата организација на содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање).

Крајот на секоја лекција е пропратен со проверка на знаењето како и дополнителни вежби за вештините стекнати во таа лекција.

Главни карактеристики :