On Screen 3

On Screen 3

On Screen 3 програмата претставува изучување на англискиот јазик за ученици од Б1 ниво според CEFR (заедничка европска референтна рамка за јазиците).

Вклучува:

  • Учебник
  • Работна тетратка со граматика
  • Аудио

Оваа програма комбинира активно изучување на англискиот јазик преку разновидни и живописни теми коишто се прикажани во тематски единици. Секоја тематска единица е добро организирана и поделена на делови коишто овозможуваат развој на четирите основни вештини (читање, пишување, слушање и зборување).

На крај на секоја тема има вежби и тестови за проверка на здобиеното знаење.

Главни карактеристики :