On Screen C1

On Screen C1

On Screen C1 средно напредно ниво за изучувачи на Англискиот јазик за CEF (заедничката европска референтна рамка за јазиците) C1 ниво.

Се состои од осум тематски единици и CLIL / Culture section, преглед на граматика (Grammar Reference) и англиско – англиски речник. Добрата организација на содржината овозможува развој на четирите главни вештини (читање, пишување, зборување и слушање).

Крајот на секоја лекција е пропратен со проверка на знаењето како и дополнителни вежби за вештините стекнати во таа лекција.

Главни карактеристики :