Progetto Italiano!

Progetto Italiano 1 !!

Nuovo Progetto italiano 1 – Прво ниво од еден модерен мултимедиален курс по италијански јазик.Се однесува на адолесценти студенти и возрасни кои посетуваат околу 90-100 часа.

Nuovo Progetto italiano 1 се состои од: Книга, поделена на 11 наставни единици, лекции и 1 воведна; Работна тетратка, крстозбори, слушање текстови, видео активности, едукативни игри, финален тест на крајот од секоја единица и тестови на секои 3 единици за повторување; Интерактивно ЦД поврзано за книгата коешто го прави нивото покомплетно, комуникативно и флексибилно; Студентот може да оди низ содржината преку аудио вежби, граматички феномени, комуникативни елементи, елементи од културата и цивилизацијата и видео клипови.

Главни карактеристики :

Progetto Italiano 2 !!

Наменет е за адолесценти, студенти и возрасни кои посетуваат околу 90-100 часа. После првото ниво исто така и Progetto italiano 2 се обновува, станувајќи се повеќе индуктивно комуникативно.

Nuovo Progetto italiano 2 се состои од: Книга, поделена на 11 наставни единици; Работна тетратка, со крстозбори, слушање текстови, видео активности, едукативни игри, финален тест на крајот од секоја единица и тестови на секои 3 единици за повторување; Интерактивно ЦД поврзано за книгата коешто го прави нивото покомплетнo, комуникативно и флексибилно; Студентот може да се движи низ содржината преку аудио вежби, граматички феномени, комуникативни елементи, елементи од културата и цивилизацијата и видео клипови.

лавните карактеристики :

Progetto Italiano 3 !!

Наменет е за студенти адолесценти и возрасни на средно-високо ниво (B2-C1).

Nuovo Progetto italiano 3 се состои од: Книга поделена на 32 наставни единици; Работна тетратка со разновидни пишани мотивирачки активности, тестови за верификација, со богата и корисна, рефлексна граматика; 2 аудио ЦД-а во прилог на книгата; Online активност, за да се продлабочат стекнатите теми.

лавните карактеристики :