Motivate 1

Motivate 1 е учебник наменет за деца од петто одделение кои за првпат се запишуваат на курс англиски.

Оваа книга како што е насловено во самиот наслов ги охрабрува учениците да се запознаат со англискиот јазик како и да го доживеат културниот свет преку кој овој јазик се изучува.

Motivate 1 се фокусира на вежбање четирите вештини: граматика, вокабулар, изговор и пишување.

Секоја тематска единица завршува со дел кој е наменет за проверка на знаењето и подготовки за понатамошно тестирање.

Главни карактеристики:

  • Систематско учење кое им овозможува на учениците постепено совладување на јазикот и полесен премин во наредната тема.
  • Културолошки дел во кој преку разни текстови учениците го доживуваат културниот аспект од животот на говорителите на англискиот јазик.
  • Изучување на програмата со аудио CD и работна тетратка.
  • Учебник богат со текстови преку кои се нагласува изучувањето на граматиката и вокабуларот.