ÇİT 2

ÇİT 2 Книгата ÇİT 2 е продолжителен курс за деца од 6 до 9 годишна возраст, во кои преку игра, песна, боење и интересни прикаски, децата имаат прилика доста добро да го совладаат јазикот. Книгата се состои од 8 целини, така што проверката на знаење ќе се извршува на крајот на секоја втора целина. Со […]

YENİ HİTİT

YENİ HİTİT Програмата YENİ HİTİT, која е производ на „Анкарскиот Универзитет“, се изведува со помош на истоимените книги кои на светско ниво се сметаат за најдобрите книги за вежби кои помагаат во развојот на четирите главни јазични способности (читање, слушање, пишување, зборување). Изданијата се прилагодени за сите нивоа: Yeni Hitit 1 Ders Kitabı (A1/A2); Yeni […]

ÇİT 1

ÇİT 1 Книгата ÇİT 1 е почетен курс за деца од 6 до 9 годишна возраст, во кои преку игра, песна, боење и интересни прикаски, децата имаат прилика доста добро да го совладаат јазикот. Книгата се состои од 8 целини, така што проверката на знаење ќе се извршува на крајот на секоја втора целина. Со […]

İSTANBUL – C1/+

İSTANBUL – C1/+ Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe C1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Мешани времиња Десидератив со сите времиња Глаголски прилози Граматички калапи

İSTANBUL – B2

İSTANBUL – B2 Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe B2“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Глаголски прилози Пасив кај глаголите Повратни глаголи Каузатив Глаголски придавки Индиректен говор во глаголските и именските реченици Сврзници