İSTANBUL – C1/+

İSTANBUL – C1/+ Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe C1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Мешани времиња Десидератив со сите времиња Глаголски прилози Граматички калапи

İSTANBUL – B2

İSTANBUL – B2 Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe B2“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Глаголски прилози Пасив кај глаголите Повратни глаголи Каузатив Глаголски придавки Индиректен говор во глаголските и именските реченици Сврзници

İSTANBUL – B1

İSTANBUL – B1 Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe B1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Глаголски прилози Глаголски именки Наставките за модалност (нецеситатив, десидератив) Наставките за модалност (нецеситатив, десидератив) Глаголи со реципроцитет Индиректен говор

İSTANBUL – A2

İSTANBUL – A2 Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe A2“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Наставките за модалност (оптатив, императив) Глагол за возможност Минато определено и идно време Мерките за количество и компарација Глаголски прилози Сврзници Наставки за деминутив Аорист Придавки за интензивирање на значењето […]

İSTANBUL – A1

İSTANBUL – A1 Книгата „İstanbul – Yabancılar İçin Türkçe A1“ се состои од 6 целини во кои се изучуваат следните граматички точки: Главни карактеристики : Турската азбука Показните заменки Наставката за множина Копулативниот глагол ‘сум’ Прашалната наставка Броевите Падежите Колку е часот Граматичките калапи Компарација Глаголите Сегашното време